Tuesday, December 20, 2011

CNB - Present world financial crisis: Normal cycle or a sign of a collapse?

"Současná světová finanční krize: Normální cyklus, nebo náznak kolapsu?

Mojmír Hampl, Česká národní banka
Seminář Krize, kolaps a regenerace, 13. prosince 2011

 ...

"...Klíčovou otázkou zůstává, zda výše popsané abnormální problémy vyspělého světa jsou, či nejsou signálem, že křivka, okolo níž ekonomiky vyspělého světa vyklicky oscilují, se začíná stáčet směrem dolů. A konkrétněji - zda jde o symptomy toho, že ve společnostech vyspělého světa roste olsonovský vliv distribučních koalic.

Jednoduchá odpověď chybí. Sám Olson nicméně upozorňuje, že distribuční koalice se ustavují spíše tam, kde je co distribuovat, tedy tam, kde již existuje jakési bohatství. S růstem bohatství je role nově ustavovaných koalic dokonce snazší, protože vyšším bohatstvím klesá ochota každého bojovat o další korunu příjmu, jež by mu mohla být odebrána zdaněním.

Proto je jedním z hrubých a nepřesných měřítek rostoucí síly distribučních koalic rostoucí podíl státních či veřejných výdajů na vytvořeném produktu. Čím je tento podíl vyšší, tím větší je též pravděpodobnost, že k sobě narůstající část takovýchto výdajů směrují distribuční koalice. Pohled na vyspělý svět touto optikou není optimistický. Pohled do statistik ukazuje, že podíl veřejných výdajů, které nemají tvůrčí ekonomické subjekty pod svrchovanou kontrolou, v čase významně narůstá, a to systematicky. Pokud by toto měl být indikátor moci distribučních koalic, není na tom vyspělý svět dobře a symptomy většího kolapsu demonstrované dnešní krizí by nemusely být jen zdánlivé či náhodné.

Naštěstí, jak tvrdí někteří jiní autoři, ani případný příchod období úpadku nemusí být tragický. Kolaps může být jen katastrofičtější verzí transformace a není nutně konečnou stanicí. Může být jen poněkud turbulentnějším přechodem od jedné fáze ke druhé. Jakkoli na tyto otázky nemáme definitivní odpovědi – ekonomové ve vyspělém světě si je budou muset začít častěji klást – určitě si podobně jako v proudovém letadle přejme, aby byl případný kolaps doprovázen turbulencemi co nejmenšími..."

GT:

"...The key question is whether the above-described abnormal problems of the developed world are or they are not a signal, that the curve, around which the economy of the developed world oscillate, begins bottling down. And more specifically - whether the symptoms that societies in the developed world's growing influence of Olson´s distribution coalitions.
The simple answer is missing. Olson himself, however, that distribution coalitions are established rather where you distribute, ie where there is already a kind of wealth. With the growth of wealth is the role of new coalitions even easier, because higher wealth decreases the willingness to fight each other for the crown of income that would have to be withdrawn by taxation.
Therefore, one of coarse and inaccurate scales rising power distribution alliances or increasing the share of public expenditure on the product created. The higher the percentage, the greater is also likely that the growing proportion of each such expenditure coalition directing distribution. View of the developed world through this lens is not optimistic. View into the statistics shows that the share of public expenditures that do not have creative businesses under the sovereign control, significantly increasing over time, and it systematically. If this can be an indicator of distribution coalitions, there's a well-developed world and the symptoms of collapse demonstrated greater crisis today might not be apparent or just random.
Fortunately, as argued by some other authors, nor the eventual arrival of a period of decline may be tragic. The collapse can only be catastrophic releases of transformation and not necessarily the final destination. There can be only somewhat turbulentnějším transition from one phase to another. Although these questions do not have definitive answers - economists in the developed world, will have to begin to ask more - I'm sure you like in a jet wishes to be accompanied by a possible collapse of the smallest turbulences.
"

[Mrt: sorry for the bad translation, just a time issue]


Source: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/hampl_20111213_seminar.html

No comments:

Post a Comment